fbpx
TBMEng-Mechanical-Design-&-Drawings-Full-HD

תנאי שימוש במילון מונחים הנדסיים

מילון מונחים הנדסיים ("המילון" או "האתר") מקבץ בתוכו מונחים בתחומי הלשון העברית והאנגלית.

האתר מנוהל ומופעל על-ידי תמיר בן משה ("תמיר בן משה") (המפעיל). 

  • תנאים אלה חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  • השימוש באתר והצפייה בו מעידים על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
  • תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים באופן שווה לשני המינים.
  • בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, או כל שילוב של תכנים אלו וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, תרשים, סימן מסחר או שירות, תו, סמל וצלמית (icon).

השימוש במילון

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך המילון. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהמילון.

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנה את עיצובם באתר או מחסירה מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים שהם פורנוגרפיים, מעודדים לגזענות או להפליה פסולה, מנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

אין לקשר לתכנים באתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. בכלל זה, חל איסור לקשר לתכנים במילון, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים. כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר, להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה, בשורת הכתובת (Address Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
המפעיל רשאי להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.

אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של המפעיל לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

התנאים יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ולבין המפעיל.

התכנים במילון
במילון תמצא מונחים ותכנים בתחום ההנדסה ובתחומים משיקים. על אף שנעשה כל מאמץ לדייק במונחים, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם נפלו טעויות. כל התכנים באתר הם בבחינת מידע כללי בלבד ואינם מותאמים באופן פרטני לכל אדם ואדם. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה או להסתמך עליהם, עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר נושאים מכל סוג. לכן, כל החלטה בדבר השימוש במידע שתמצא במילון תעשה על אחריותך בלבד.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין התנאים לבין כל פרסום מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.

מדיניות פרטיות
המפעיל מכבד את פרטיותך. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע כללי עליך, העמודים שבהם צפית, משך ומועד שעות הצפייה, סוג הדפדפן באמצעותו צפית באתר, כתובת ה-IP שלך, סוג מערכת ההפעלה בה אתה משתמש, רזולוציית המסך ועוד. מידע זה הינו בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית והוא יישמר במאגרי המפעיל. במידע ייעשה שימוש כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במילון ובכל תוכן הכלול בו הינן של המפעיל בלבד, כולל הארות והערות שנשלחו למפעיל על כל טעות, שגיאה או חוסר שנתגלו במילון ואלה הוטמעו בו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמפעיל, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אחריות המפעיל
המפעיל עושה כל מאמץ כדי שהאתר יכלול את מלוא המונחים ההנדסיים הרלוונטיים והעדכניים. יחד עם זאת, המפעיל אינו יכול להתחייב כי האתר יכיל את כל ההגדרות והמונחים הקיימים בעת השימוש באתר. לשימוש במונחים בחיי היום יום עשויה להיות משמעות משפטית. אין לייחס למונחים ולהגדרות במילון כל משמעות משפטית ואין להסתמך עליהם כבעלי משמעות כזו. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך.

השימוש במילון ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

כל החלטה שתקבל ביחס או בהקשר לתכנים שהתפרסמו במילון זה הינה באחריותך המלאה בלבד.

המפעיל אינו מתחייב ששירותי המילון לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפעיל או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המפעיל או אצל מי מספקיו.

המפעיל לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים במילון ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שביצעת – בין אם באופן שהותר בתנאי שימוש אלה ובין אם בדרך אחרת כלשהי – ומתחייב לשפות את המפעיל בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

בסעיף זה וכן בסעיף השיפוי שאחריו, "תמיר בן משה" – לרבות תמיר בן משה, בעל המניות במפעיל, עובדיהם, מנהליהם, יועציהם, מועסקיהם וכל מי מטעמם.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את המפעיל, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינויים באתר והפסקת השירות
המפעיל יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתו, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי המפעיל להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם ו/או את פעולת האתר בכלל, בלא צורך במתן הועדה מראש.

דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע משימוש באתר או מהסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.